You are here:    Home Contact Us

Customer Service: 86-400 610 1188 (9:00-18:00 UTC+8, Mon-Fri)
Email: PharmaSources@imsinoexpo.com   Supplier Service


   Winnie Liu

   Winnie.Liu@imsinoexpo.com

   +86-21-33392092

   Yvonne Xu

   Yvonne.Xu@imsinoexpo.com

   +86-21-33392292  Buyer Service


   Cynthia Gu

   Cynthia.Gu@imsinoexpo.com

   +86-21-33392327

  Article Contribution


   Julia Zhang

   Julia.Zhang@imsinoexpo.com

   +86-21-33392274  Sales


   Carina Zhang

   Carina.Zhang@imsinoexpo.com

   +86-21-33392443

  Marketing Cooperation


   Yingqi Shi

   Yingqi.Shi@imsinoexpo.com

   +86-21-33392421